خدمات هوا و فضا

- طراحی مفهومی، آنالیز کنترل و پایداری سازه های هوایی
- تأمین قطعات، ساخت و راهبری
- تحلیل و طراحی کمپرسور و توربین های گازی
- تحلیل ایرو دینامیکی سازه های هوایی
- طراحی و آنالیز انواع تونل بادها
- مدیریت بحران ، پیشرو اطفاء حریق و امداد و نجات
- نقشه برداری هوایی
- کشاورزی و مایع پاشی هوایی
- نظارت و بازرسی معادن، خطوط انتقال برق، صنایع نفت و گاز
- تصویر برداری و مستند سازی
- سنجش های محیطی
- حمل بار و کالا
- تحقیقاتی