سامانه های نرم افزاری جامع مدیریت

- سامانه برنامه ریزی منابع سازمان دارا DARA ERP
- سامانه یکپارچه تصمیم ساز دارا DARA IDMS
- سامانه مدیریت ارتباط مشتریان DARA CRM
- سامانه اطلاعات درمانی DARA HIS
- سامانه مدیریت برج DARA TIM