مشاوره مدیریت پروژه

- طراحی و پیاده سازی فرآیند مدیریت راهبردی
- انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی
- مطالعات اقتصادی وامکان سنجی
- پیاده سازی استانداردهای جامع مدیریتی
- مدیریت طرح در قالب عامل چهارم
- مدیریت مهندسی
- مدیریت تدارکات و کالا
- مدیریت اجرا و نصب
- مدیریت پیش راه اندازی و راه اندازی
- تأمین و مدیریت منابع مالی
- تأمین و مدیریت منابع انسانی
- پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه
- برنامه ریزی و کنترل پروژه ها
- مستند سازی و مدیریت دانش
- ارزیابی و ممیزی بلوغ سازمانی