سامانه ها

بهترین راه حل ها برای چالش ها و موانع شما

سامانه یکپارچه تصمیم ساز مدیریت دارا:

آنچه امروزه رسیدن به اهداف سازمان را دشوار می کند تغییرات گسترده و روزافزون تکنولژی و روند های کاری است که منجر به افزایش هزینه های سازمان می شود و بطور مستمر راهکارهای نو برای ساختار های نو می طلبد تا با استفاده از انها تامین و مدیریت منابع سازمانی بهینه تر صورت گیرد.

سامانه های هوایی هوشمند و تصمیم ساز مدیریت بحران:

درس آموزی از حوادث گذشته چه در سطح دنیا و جه در سطح صنایع داخلی کشور همچون صنعت نفت حاکی از ضرورت گسترش و تقویت سامانه های نظارتی و کنترل دقیق عملیات به عنوان حلقه نهایی پیشگیری از حوادث است.

سامانه مدیریت وظایف و دورکاری:

سامانه مدیریت وظایف و دورکاری دارا با هدف بهبود عملکرد سازمان ها در شرایط پاندمی کوید 19 و پسا پاندمی با رویکرد تسهیل در دورکاری و دراختیار قراردادم ابزاری های یکپارچه تحت پلتفرم وب اپلیکیشن طراحی و پیاده سازی شده است و می کوشد با ایجاد فضای بسیار امن محیط کارهای روزانه پرسنل سازمان ها را از راه دور تسهیل و مدیریت نماید.